Deutscher Hockey-Bund - Feld 2019/20/21 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
2. Bundesliga - Damen
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spiele ohne Termin
881 CR - BHC 11:30

882 CR - EBs 16:00 L.Schöttes
M.Winkler

883 CR - CHTC 12:00 L.Schöttes
M.Winkler

884 CR - BTHV 16:00

885 BHC - CR 15:00

887 BHC - CHTC 15:00

888 BHC - BTHV 14:00

889 EBs - CR

890 EBs - BHC

891 EBs - CHTC

892 EBs - BTHV

893 CHTC - CR 18:00

894 CHTC - BHC 12:00 J.Jungbluth
D.Reinhardt

895 CHTC - EBs 16:00

897 BTHV - CR 13:00

898 BTHV - BHC 12:00 J.Jungbluth
D.Reinhardt

899 BTHV - EBs 11:30

900 BTHV - CHTC 13:00

901 HPC - TGH 11:30

902 HPC - BWK 14:00

903 HPC - Klipper 14:00 J.Beckmann
M.Hildebrandt

904 HPC - ETUF 14:00

905 TGH - HPC 14:00

906 TGH - BWK 14:00

907 TGH - Klipper 14:00

908 TGH - ETUF 14:00

909 BWK - HPC 12:00

910 BWK - TGH 15:00

911 BWK - Klipper 14:00

912 BWK - ETUF 14:00

913 Klipper - HPC 14:00

914 Klipper - TGH 14:00 J.Beckmann
M.Garske

915 Klipper - BWK 15:00

916 Klipper - ETUF 14:00

917 ETUF - HPC 14:00

918 ETUF - TGH 14:30

919 ETUF - BWK 11:30

920 ETUF - Klipper 14:00

921 TuSLi - TSVMH 11:30

922 TuSLi - NHTC 15:00

923 TuSLi - BHTC 13:00

924 TuSLi - FHC 12:00

925 TSVMH - TuSLi 13:30

927 TSVMH - BHTC 16:00

928 TSVMH - FHC 12:00

929 NHTC - TuSLi 14:00

930 NHTC - TSVMH 16:00

931 NHTC - BHTC 16:00

932 NHTC - FHC 13:00

933 BHTC - TuSLi 14:00

934 BHTC - TSVMH 13:00

935 BHTC - NHTC 14:00

937 FHC - TuSLi 13:00

938 FHC - TSVMH 12:00

939 FHC - NHTC 11:30

940 FHC - BHTC 14:30

941 TSVMZ - TCBW 11:30

942 TSVMZ - TuSO 14:00 H.Kiesewetter
N.Giannouli

943 TSVMZ - HGN 13:00 H.Kiesewetter
A.Pollex

944 TSVMZ - ATV 16:00

945 TCBW - TSVMZ 14:30

946 TCBW - TuSO 13:00

947 TCBW - HGN 14:30

948 TCBW - ATV 15:00

949 TuSO - TSVMZ 14:00

950 TuSO - TCBW 13:00

951 TuSO - HGN 13:00

952 TuSO - ATV 15:00

953 HGN - TSVMZ 13:00

954 HGN - TCBW 13:00

955 HGN - TuSO 16:00

956 HGN - ATV 12:00

957 ATV - TSVMZ 14:00

958 ATV - TCBW 14:00

959 ATV - TuSO 11:30

960 ATV - HGN 14:00


Samstag, 7. September 2019
703 HPC - BHC 12:00 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

702 BTHV - ETUF 14:00 F.Jung
F.Lippke

704 CHTC - Klipper 14:00 P.Wetzel
S.Wittmann

708 HGN - TSVMH 15:00 J.Berneth
D.Dimper

705 CR - TGH 16:00 L.Gardeler
T.Schmidt


Sonntag, 8. September 2019
701 BWK - EBs 14:00 T.Schmidt
S.Wagner

735 CHTC - TGH 14:00 P.Wetzel
S.Wittmann


Samstag, 14. September 2019
716 TCBW - ATV 13:30 D.Möller
F.Schmidt

714 EBs - CHTC 14:00 H.Billib
A.Böger

718 FHC - TSVMZ 14:30 D.Dimper
N.Hübener
M.Fix
711 BHC - BWK 15:00 F.Eichner
J.Beckmann

719 TSVMH - NHTC 15:00 M.Böhm
S.Schwalb

715 Klipper - CR 15:15 M.Hildebrandt
J.Ottmüller
C.Lipsky
712 TGH - BTHV 16:00 C.Bastobbe
O.Finger

717 TuSLi - TuSO 16:30 P.Wetzel
S.Wittmann

720 HGN - BHTC 17:00 M.Knakowski
P.Schneider
M.Papiest

Sonntag, 15. September 2019
721 BHC - BTHV 12:00 L.Jung
C.Kluth

726 TCBW - TuSO 12:00 P.Wetzel
S.Wittmann
P.Goerke
728 FHC - HGN 12:00 J.Horntasch
N.Hübener

725 ETUF - CR 12:30 A.Pollex
T.Schmidt

727 TuSLi - ATV 13:00 F.Luft
F.Schmidt

729 TSVMH - TSVMZ 13:00 R.Adrien
M.Knakowski

730 NHTC - BHTC 13:00 J.Berneth
P.Ostwaldt

722 TGH - BWK 14:00 M.Garske
J.Ottmüller

724 HPC - CHTC 14:00 C.Bastobbe
O.Finger

723 Klipper - EBs 14:30 M.Hildebrandt
T.Lehmann


Samstag, 21. September 2019
731 BWK - ETUF 14:00 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

732 BTHV - EBs 14:00 J.Boelke
L.Gardeler

734 CR - HPC 14:00 P.Wetzel
S.Wittmann

736 TSVMZ - TCBW 14:00 R.Adrien
N.Giannouli

740 TuSO - HGN 14:00 D.Dimper
P.Rissel

739 ATV - TSVMH 15:00 F.Lubrich
F.Schmidt

737 BHTC - TuSLi 16:00 T.Lange
L.Oßwald

738 NHTC - FHC 17:00 P.Papiest
P.Schneider
M.Papiest

Sonntag, 22. September 2019
733 BHC - Klipper 11:00 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

706 TSVMZ - TuSLi 12:00 R.Adrien
N.Giannouli

707 BHTC - TCBW 12:00 L.Oßwald
A.Pollex
M.Fix
710 TuSO - FHC 12:00 F.Top
P.Rissel

774 CR - EBs 14:00 P.Wetzel
S.Wittmann


Samstag, 28. September 2019
743 ETUF - BHC 12:00 T.Hinsken
P.Hippler

745 TGH - Klipper 12:00 O.Ingwersen
S.Wittmann

741 BWK - CHTC 14:00 B.Göntgen
T.Schmidt

742 BTHV - CR 14:00 L.Gardeler
D.Scharwächter

744 EBs - HPC 14:00 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

750 ATV - BHTC 14:00 A.Hammer
R.Schönemann
U.Schöenfeld
746 TCBW - FHC 14:30 M.Haußig
J.Schemmann

747 TuSLi - TSVMH 14:30 U.Heise
P.Picht

749 TuSO - NHTC 15:00 L.Horn
M.Schilling

748 TSVMZ - HGN 16:00 H.Kiesewetter
N.Vossebein


Sonntag, 29. September 2019
751 BWK - CR 12:00 A.Pollex
D.Scharwächter

753 ETUF - Klipper 12:00 J.Reimann
T.Schmidt

756 TCBW - TSVMH 12:00 M.Haußig
J.Schemmann

757 TuSLi - FHC 12:00 O.Lohse
M.Pietzsch

758 TSVMZ - NHTC 12:00 N.Hübener
M.Schilling
H.Malina
754 EBs - BHC 14:00 O.Ingwersen
S.Wittmann

755 TGH - HPC 14:00 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

752 BTHV - CHTC 16:00 T.Hinsken
S.Wagner

759 ATV - HGN 16:00 A.Hammer
R.Schönemann
J.Stötzner

Donnerstag, 3. Oktober 2019
760 TuSO - BHTC 12:00 D.Dimper
L.Horn


Samstag, 5. Oktober 2019
769 TSVMH - FHC 12:30 N.Hübener
M.Schilling
H.Malina
764 EBs - ETUF 14:00 F.Bariszlovich
M.Knakowski

767 TuSO - ATV 14:00 D.Dimper
Y.Holzmüller

763 Klipper - HPC 15:00 M.Pietzsch
S.Wittmann
C.Lipsky
765 BHC - TGH 15:00 A.Böger
M.Hildebrandt

768 HGN - NHTC 15:00 F.Lubrich
P.Ostwaldt

770 BHTC - TSVMZ 15:00 J.Horntasch
J.Wawersik
M.Fix
761 BWK - BTHV 15:45 D.Reinhardt
C.Rettinghausen

766 TCBW - TuSLi 16:30 S.Johnson
M.Meister
D.Möller

Sonntag, 6. Oktober 2019
814 NHTC - ATV 11:00 F.Lubrich
P.Schneider

713 HPC - ETUF 12:00 F.Bariszlovich
M.Knakowski

785 TGH - EBs 14:00 M.Pietzsch
S.Wittmann

762 CR - CHTC 18:00 T.Schmidt
G.Schmitz


Samstag, 12. Oktober 2019
778 ATV - TSVMZ 12:00 M.Haußig
J.Schemmann
U.Schöenfeld
779 TSVMH - TuSO 13:30 J.Berneth
J.Berneth

771 Klipper - BWK 14:00 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

773 CHTC - BHC 14:00 A.Pollex
F.Schmidt

780 FHC - BHTC 14:30 F.Hauptstock
Y.Holzmüller

772 HPC - BTHV 15:00 M.Knakowski
S.Wittmann

776 HGN - TCBW 15:00 P.Ostwaldt
P.Schneider

775 ETUF - TGH 17:00 L.Gardeler
G.Küpper

777 NHTC - TuSLi 17:00 F.Lippke
F.Lubrich


Sonntag, 13. Oktober 2019
787 NHTC - TCBW 11:00 F.Lippke
F.Lubrich

782 HPC - BWK 12:00 M.Knakowski
S.Wittmann

783 CR - BHC 12:00 A.Pollex
F.Schmidt

786 HGN - TuSLi 12:00 P.Ostwaldt
F.Top

788 TSVMZ - TuSO 12:00 N.Hübener
M.Böhm
M.Albrecht
789 FHC - ATV 12:00 F.Hauptstock
Y.Holzmüller
M.Fix
790 BHTC - TSVMH 13:00 J.Berneth
L.Horn
D.Gruss
781 Klipper - BTHV 14:00 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

784 CHTC - ETUF 18:00 T.Hinsken
D.Scharwächter


Samstag, 5. September 2020
793 HPC - Klipper 11:00 M.Hildebrandt
A.Calder

796 TuSLi - TCBW 13:00 F.Schmidt
J.Uher
P.Goerke
794 ETUF - EBs 14:00 J.Jungbluth
L.Schöttes

795 TGH - BHC 14:00 J.Ottmüller
M.Garske

792 CHTC - CR 16:00 H.Völker
M.Winkler

797 ATV - TuSO 16:00 A.Hammer
M.Haußig
R.Dietrich
799 FHC - TSVMH 16:00 N.Hübener
A.Pollex

800 TSVMZ - BHTC 16:00 J.Horntasch
N.Giannouli
M.Albrecht

Sonntag, 6. September 2020
791 BTHV - BWK 13:30 H.Kiesewetter
G.Lukas


Samstag, 12. September 2020
803 BHC - CHTC 14:00 T.Lehmann
H.Völker

804 EBs - CR 14:00 M.Hildebrandt
M.Garske
M.Schütz
805 TGH - ETUF 14:00 A.Calder
A.Korth

810 BHTC - HGN 15:00 A.Pollex
J.Berneth
M.Fix
801 BWK - Klipper 16:00 G.Lukas
V.Sachenko

806 ATV - TCBW 16:00 P.Wetzel
A.Hammer
U.Schöenfeld
808 TSVMZ - FHC 18:00 N.Hübener
M.Schilling
M.Albrecht

Reserve - Samstag, 19. September 2020
870 BHTC - TuSO 15:00 F.Jung
L.Oßwald
T.Meissner
844 CHTC - HPC 16:00 D.Reinhardt
L.Schöttes


Samstag, 26. September 2020
811 TuSLi - TSVMZ 11:30 P.Wetzel
S.Wittmann

812 TCBW - BHTC 13:30 J.Schemmann
F.Schmidt
D.Möller
816 CR - BWK 14:00 D.Reinhardt
T.Schmidt

819 BHC - EBs 14:00 P.Pötzsch
H.Völker

820 HPC - TGH 14:00 A.Calder
A.Korth
C.Lipsky
815 FHC - TuSO 14:30 J.Berneth
N.Hübener

818 Klipper - ETUF 15:00 M.Garske
M.Hildebrandt

813 TSVMH - HGN 16:00 D.Lindemann
A.Laßmann
M.Wagner
817 CHTC - BTHV 16:30 V.Sachenko
M.Winkler


Sonntag, 27. September 2020
822 TuSLi - BHTC 11:00 P.Wetzel
S.Wittmann

826 CHTC - BWK 12:00 M.Winkler
V.Sachenko

827 CR - BTHV 12:00 D.Reinhardt
T.Schmidt

828 BHC - ETUF 12:00 H.Völker
P.Pötzsch

829 HPC - EBs 12:00 A.Calder
A.Korth

824 TSVMH - ATV 13:00 A.Laßmann
D.Lindemann

825 HGN - TuSO 13:00 M.Papiest
F.Top

821 TCBW - TSVMZ 14:00 J.Schemmann
F.Schmidt

823 FHC - NHTC 15:00 N.Hübener
J.Berneth
M.Wagner
830 Klipper - TGH 15:00 M.Garske
S.Wiarda


Samstag, 3. Oktober 2020
836 TuSO - TCBW 11:00 D.Neideck
P.Rissel

834 ETUF - CHTC 12:00 V.Sachenko
D.Reinhardt

832 BWK - HPC 14:00 H.Völker
T.Schmidt

833 BHC - CR 14:00 A.Korth
J.Beckmann

840 BHTC - NHTC 14:00 J.Horntasch
R.Müller

831 BTHV - Klipper 15:00 J.Jungbluth
L.Schöttes

837 ATV - TuSLi 16:00 F.Schmidt
J.Schemmann
U.Schöenfeld
839 TSVMZ - TSVMH 16:00 N.Giannouli
H.Kiesewetter

838 HGN - FHC 12:30 D.Dimper
A.Hammer


Sonntag, 4. Oktober 2020
809 NHTC - TSVMH 14:00 A.Hammer
D.Dimper

802 BTHV - HPC 13:00 J.Jungbluth
L.Schöttes


Samstag, 10. Oktober 2020
843 EBs - Klipper 14:00 J.Beckmann
T.Lehmann
M.Schütz
845 CR - ETUF 14:00 L.Schöttes
S.van Gessel

841 BTHV - BHC 15:00 V.Sachenko
M.Winkler

842 BWK - TGH 16:00 R.Adrien
D.Reinhardt

846 TuSLi - HGN 15:00 M.Knakowski
J.Schemmann

847 TCBW - NHTC 16:00 M.Garske
S.Wittmann
D.Möller
848 TuSO - TSVMZ 16:00 N.Hübener
D.Dimper

849 ATV - FHC 16:00 A.Hammer
P.Wetzel
U.Schöenfeld
850 TSVMH - BHTC 16:00 J.Horntasch
A.Pollex


Sonntag, 11. Oktober 2020
835 EBs - TGH 12:00 J.Beckmann
T.Lehmann
T.Adamitz

Dienstag, 13. Oktober 2020
798 NHTC - HGN 19:30 M.Papiest
P.Papiest


Samstag, 17. Oktober 2020
852 ETUF - BTHV 12:00 J.Jungbluth
G.Lukas

853 BHC - HPC 12:00 A.Calder
A.Korth
H.Bremer
851 EBs - BWK 14:00 P.Wetzel
N.Schuschel
M.Schütz
856 FHC - TCBW 14:30 N.Giannouli
A.Pollex
M.Wagner
854 Klipper - CHTC 15:30 M.Hildebrandt
J.Ottmüller

855 TGH - CR 16:00 M.Garske
T.Lehmann

857 TSVMH - TuSLi 16:00 N.Hübener
J.Horntasch

859 NHTC - TuSO 16:00 D.Dimper
Y.Holzmüller

858 HGN - TSVMZ 17:00 J.Berneth
P.Schneider


Sonntag, 18. Oktober 2020
868 NHTC - TSVMZ 11:00 D.Dimper
Y.Holzmüller

861 ETUF - BWK 12:00 J.Jungbluth
G.Lukas

862 EBs - BTHV 12:00 N.Schuschel
P.Wetzel

864 HPC - CR 12:00 A.Calder
A.Korth

867 FHC - TuSLi 12:00 N.Giannouli
A.Pollex

865 TGH - CHTC 13:00 M.Garske
T.Lehmann

866 TSVMH - TCBW 13:00 J.Horntasch
N.Hübener
M.Wagner
863 Klipper - BHC 15:00 T.Lipsky
C.Breß
C.Lipsky

Sonntag, 25. Oktober 2020
871 BWK - BHC 15:00 L.Gardeler
M.Winkler

872 BTHV - TGH 15:00 D.Lindemann
A.Pollex

873 ETUF - HPC 15:00 G.Lukas
D.Reinhardt

874 CHTC - EBs 15:00 V.Sachenko
L.Schöttes

875 CR - Klipper 15:00 D.Scharwächter
T.Schmidt

876 TCBW - HGN 15:00 A.Calder
S.Wittmann
D.Möller
879 TuSO - TSVMH 15:00 L.Horn
P.Rissel

880 BHTC - FHC 15:00 J.Berneth
D.Dimper
M.Fix

Samstag, 17. April 2021
878 TSVMZ - ATV 14:00 J.Jungbluth
A.Pollex


Sonntag, 18. April 2021
709 ATV - NHTC 14:00 A.Hammer
F.Bariszlovich


Samstag, 24. April 2021
896 CHTC - BTHV 12:00 D.Reinhardt
M.Winkler

926 TSVMH - NHTC 16:00 N.Giannouli
A.Pollex

936 BHTC - FHC 15:00 J.Horntasch
R.Müller
M.Fix

Sonntag, 25. April 2021
886 BHC - EBs 12:00 J.Beckmann
M.Garske


Nachholspiele - Freitag, 30. April 2021
807 TuSO - TuSLi 13:00

860 BHTC - ATV 14:30

869 HGN - ATV 12:00

877 TuSLi - NHTC 15:00

Spiele abgesagt

HINWEIS
Der Spielbetrieb in den 2. Bundesligen wurde gemäß Mitteilung DHB-Sport Nr. 202 v. 19.05.2021 abgebrochen.

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Mittwoch, 28. Februar 2024 - 00:15